Phân loại Mã hàng hóa Xuất Nhập khẩu

Phân loại hàng hóa và việc xác định đúng mã hàng hóa luôn là mấu chốt của tất cả các giao dịch xuất nhập khẩu.  Nhận thức được tầm quan trọng của những nghiệp vụ này, kết hợp với các chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hải quan và xuất nhập khẩu, DNAS cung cấp các giải pháp tin cậy làm cơ sở cho các quyết định đúng đắn của doanh nghiệp.  Cụ thể, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như sau:
Phân loại và xác định mã hàng hóa:

Hiện nay, bảng phân loại hàng hoá hợp chuẩn (HTS - Harmonized Tariff Schedule) là một yếu tố quyết định trong việc xác định thuế xuất và số thuế mà doanh nghiệp   của bạn sẽ nộp cho mỗi lô hàng xuất nhập khẩu

Dựa trên những thông tin ban đầu của doanh nghiệp, chúng tôi giúp phân loại và xác định chính xác mã hàng hóa, từ đó tìm ra thuế suất và tính toán số thuế phải nộp

Chúng tôi giúp doanh nghiệp trao đổi và làm việc với các cơ quan hải quan, cơ quan nhà nước chuyên ngành để tìm ra giải pháp khoa học trong việc phân loại và xác định mã hàng hóa.

Cung cấp các bản tin, phân tích chuyên môn, tóm tắt các trường hợp điển hình về phân loại và xác định mã hàng hóa.
Khiếu nại việc phân loại và xác định mã hàng hóa

Thay mặt doanh nghiệp, chúng tôi sẽ gửi công văn cho các cơ quan hải quan, cơ quan nhà nước chuyên ngành nhằm trả lại mã hàng hóa và thuế suất một cách chính xác, khoa học cho các hàng hóa xuất nhập khẩu