Dịch vụ pháp lý khác

Thẩm định tính pháp lý của các tài liệu giao dịch, giấy tờ cá nhân.

Tư vấn và cập nhật định kỳ về các thay đổi hoặc xu hướng thay đổi liên quan đến các quy định và chính sách thương mại, đầu tư trong từng ngành, từng lĩnh vực.

Thiết kế các kế hoạch khảo sát, thăm dò dư luận nhằm đánh giá tác động của các quy định, chính sách mới nhằm thay đổi cấu trúc và định hướng kinh doanh.

Dịch các tài liệu về pháp lý, tài chính, chứng khoán.