Tư vấn tuân thủ các quy định về môi trường

Hiện nay, các quy định về môi trường của Việt Nam đã và đang được quy định cụ thể theo hướng siết chặt hơn.  Trong bối cảnh này, DNAS đã đi tiên phong trong việc cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.  Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tư vấn linh hoạt trong một loạt các vấn đề liên quan, bao gồm:

- Cung cấp dịch vụ rà soát tổng thể việc tuân thủ quy định về môi trường (EDD) cho bên mua, bên bán, các nhà đầu tư, công ty bảo hiểm, và các định chế tài chính với các thông tin cần thiết để đánh giá rủi ro liên quan đến môi trường một cách hiệu quả và phù hợp trong các giao dịch, các ngành công nghiệp khác nhau. Đây là một phần quan trọng của hầu hết các giao dịch M&A lớn tại thị trường Việt Nam hiện nay;

- Lập các báo cáo tuân thủ môi trường để xác định các hoạt động kinh doanh của công ty bạn ảnh hưởng cũng như mang lại lợi ích như thế nào đến cộng đồng địa phương và môi trường.  Những tài liệu này (Ví dụ: Đánh giá Chiến lược môi trường (SEA), Đánh giá tác động môi trường (EIA), Kế hoạch quản lý môi trường (EMP), Cam kết bảo vệ môi trường, Đề án bảo vệ môi trường, Báo cáo giám sát môi trường …), hiện những yêu cầu bắt buộc của chính phủ và / hoặc các nhà tài trợ quốc tế (WB, ADB, JIBIC ...) khi phê duyệt các khoản vay/đầu tư;

- Cung cấp dịch vụ tư vấn về Cơ chế phát triển sạch (CDM) các dự án phát triển và hỗ trợ trong suốt quá trình đăng ký đạt chứng nhận giảm phát thải (CERs).