Lao động

Lao động và các vấn đề liên quan đến lao động luôn là những điểm đau đầu chung của hầu hết các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Cơ cấu nhân sự phù hợp và việc tuân thủ các quy định về lao động không những giúp người lao động gắn bó với doanh nghiệp mà c̣òn giúp doanh nghiệp sử dụng tối đa chất xám nhân sự.

Trong lĩnh vực lao động, DNAS giúp khách hàng: 

Tư vấn chung về luật lao động;

Rà soát hợp đồng lao động, các điều kiện và điều khoản của nội quy lao động, điều động nhân sự, mô tả công việc, cơ cấu thu nhập, tái cơ cấu nhân sự;

Hỗ trợ khách hàng trong các tranh chấp lao động.