Tái cấu trúc Doanh nghiệp

DNAS giúp tái cấu trúc các doanh nghiệp đang gặp khó khăn bằng cách hợp tác với các cổ đông lớn, chủ doanh nghiệp, hình thành và thực hiện kế hoạch tái cấu trúc chiến lược.

Quá trình tái cấu trúc bao gồm một loạt các công việc cần làm khẩn trương, theo đúng trình tự thời gian đã định và quan trọng nhất là phải sắp xếp lại được hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Ngoài ra, DNAS và công ty cũng sẽ cùng nhau xem xét việc cắt giảm các ḍạng sản phẩm ít lợi nhuận hay rút ra khỏi các thị trường không mang lại lợi nhuận. Quá trình này có thể dẫn đến việc thay đổi các nhân sự có năng lực yếu kém và loại bỏ các vị trí thừa trong tổ chức mới.