Kết nối Đầu tư

Chúng tôi giúp các công ty Việt Nam kết nối với các đối tác chiến lược nước ngoài nhằm mở rộng cơ hội hợp tác tại Việt Nam.  Trong đa số các trường hợp, chúng tôi hỗ trợ các bên trong việc thành lập một liên minh, bao gồm các công ty trong nước, đối tác nước ngoài và tư vấn của DNAS để tối đa hóa khả năng của mỗi bên.