Tư vấn Mua bán & Sáp nhập

Bên cạnh việc cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến hoạt động M&A, DNAS cung cấp các dịch vụ tài chính như đại diện cho các bên mua, bán; liên doanh, liên kết; tái cấu trúc nguồn vốn.

Chúng tôi đại diện cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tìm kiếm các đối tác chiến lược và các cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Các đối tác chiến lược này sẽ cùng chia sẻ các giá trị lâu dài với doanh nghiệp và các cổ đông.  Sự liên kết này luôn phải đảm bảo sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, tận dụng thế mạnh của từng bên nhằm đưa ra những chiến lược phát triển bền vững lâu dài.

DNAS cung cấp các dịch vụ M&A bao gồm:

Tìm kiếm và đánh giá đối tác chiến lược và các thỏa thuận liên doanh

Đại diện cho bên mua

Mua bán doanh nghiệp có sử dụng đ̣òn bẩy tài chính

Mua bán doanh nghiệp cùng với ban quản lý doanh nghiệp

Tái cấu trúc tài chính

Bán công ty con/tách công ty