M&A - Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Thực tế cho thấy hoạt động mua bán, sáp nhập và tái cấu trúc doanh nghiệp tại Việt Nam luôn đ̣òi hỏi rất nhiều thời gian và sự cẩn thận. Môi trường kinh doanh chưa thật minh bạch, thủ tục hành chính mới chỉ là hai trong số những rào cản đầu tiên mà các nhà đầu tư cần phải vượt qua. Với kinh nghiệm chuyên môn của mình, DNAS cung cấp các giải pháp tư vấn đa dạng từ những kế hoạch mua bán, sáp nhập, tái cấu trúc phức tạp cho đến những vấn đề đơn lẻ như tài chính, nhân sự.

Cụ thể, dưới góc độ pháp lý, chúng tôi hỗ trợ khách hàng:

Thực hiện các quy trình rà soát pháp lý tổng thể trước khi tiến hành hoạt động mua bán, sáp nhập và tái cấu trúc;

Tư vấn về các giấy phép và thủ tục pháp lý;

Đại diện cho khách hàng trong quá trình thương lượng;

Soạn thảo và rà soát toàn bộ các tài liệu liện quan đến các dự án mua bán, sáp nhập, tái cấu trúc doanh nghiệp;

Hỗ trợ tích cực việc mua bán, sáp nhập, tái cấu trúc thông qua các hoạt động hỗ trợ khác như tư vấn quản trị, quan hệ cộng đồng, sắp xếp nhân sự.