Doanh nghiệp & Thương mại

DNAS cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam, soạn thảo các thỏa thuẩn cổ đông trước thành lập, điều lệ công ty và các sửa đổi bổ sung của điều lệ, các tài liệu khác cần thiết cho việc thành lập doanh nghiệp hoặc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, chuyển nhượng vốn/cổ phần/dự án, giúp khách hàng đạt được các phê chuẩn cần thiết từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp.

Am hiểu hoạt động kinh doanh đặc thù và nhu cầu của từng khách hàng là một trong những thế mạnh của DNAS trong quá trình trao đổi, hai bên sẽ cùng tìm ra những giải pháp tư vấn phù hợp. Trong lĩnh vực thương mại, chúng tôi giúp khách hàng:

Rà soát và nhận xét về các giao dịch và cấu trúc thương mại;

Đại diện cho khách hàng trong việc đàm phán, thương lượng với các đối tác kinh doanh;

Soạn thảo, cơ cấu các tài liệu, hợp đồng giao dịch;

Cung cấp ý kiến pháp lý và rà soát tổng thể cho các giao dịch thương mại.