Thị trường Vốn và Nợ

DNAS hỗ trợ khách hàng thực hiện các hoạt động chào bán, tài trợ vốn cổ phần, cấu trúc, triển khai các nghiệp vụ cấu trúc nợ và liên quan đến nợ. 

Các dịch vụ chính bao gồm:

Cung cấp các đánh giá về các chiến lược tài chính đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng

Cung cấp các dịch vụ cơ cấu và triển khai thực hiện

Tư vấn chiến lược tài trợ vốn đáp ứng các nhu cầu cụ thể của khách hàng 

Cung cấp các dịch vụ cơ cấu nợ và triển khai thực hiện