Xây dựng

Các quy định liên quan đến xây dựng nhìn chung khá phức tạp. Để tuân thủ đúng các thông lệ quốc tế và quy định của pháp luật Việt Nam, chúng tôi luôn sẵn ḷòng trợ giúp khách hàng trong việc đàm phán, soạn thảo hợp đồng và các điều kiện của hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng.

Trong lĩnh vực xây dựng, chúng tôi giúp khách hàng:

Tư vấn các vấn đề pháp lý và các vấn đề khác liên quan đến việc thiết kế và thi công các công trình xây dựng;

Tư vấn các thủ tục xin giấy phép, đăng ký và xin chấp thuận cần thiết có liên quan đến hoạt động thiết kế và thi công công trình, bao gồm cả giấy phép đối với nhà thầu nước ngoài.

Tư vấn và/hoặc soạn thảo các hồ sơ mời thầu và các tài liệu có liên quan.